Giới thiệu

SDESK là phần mềm quản lý yêu cầu khách hàng online, giao diện chuyên nghiệp trên nền tảng web, cho phép bạn hỗ trợ khách hàng của bạn hiệu quả nhất. Tất cả các thông tin từ khách hàng qua email, điện thoại,.. đều được quản lý tập trung trên hệ thống như một ticket, bạn có thể gán quyền theo dõi, đặt độ ưu tiên, xử lý, giải quyết, phản hồi yêu cầu. Toàn bộ các giải pháp chung giải quyết các vấn đề trong công việc được quản lý tập trung trong kho tài nguyên tư vấn, giải đáp. 

Tính năng

Bảng sau đưa ra các thông tin về các tính năng của SDESK, phần mềm quản lý yêu cầu khách hàng tốt nhất.

Quản lý yêu cầu Quản lý, theo dõi các yêu cầu khách hàng, xử lý, giám sát, phản hồi yêu cầu. Tập trung tài nguyên tri thức Các giải pháp xử lý yêu cầu khách hàng được lưu trữ, quản lý tập trung, góp phần tạo nên cơ sở tài nguyên tri thức, là cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh tương tự về sau.
CRM- quản lý thông tin khách hàng Lưu trữ, quản lý thông tin khách hàng. Danh mục sản phẩm Theo dõi, quản lý, thống kê yêu cầu khách hàng trên tập danh mục sản phẩm.
Các hoạt động Tổ chức, lưu trữ, theo dõi tất cả các thông tin: yêu cầu, khách hàng, task,... Thiết đặt nhắc việc và thông báo. Báo cáo, thống kê Tùy biến, khởi tạo biểu mẫu, biều đồ thống kê, báo cáo.
Khởi tạo tùy chỉnh các mức xử lý yêu cầu Tùy chỉnh khởi tạo mức độ dịch vụ, thời gian hỗ trợ và các loại hỗ trợ khách hàng. Workflows và Service-level Agreements (SLAs) Tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu và thiết đặt sử dụng các ràng buộc xử lý SLA.
Quản trị hệ thống chuyên nghiệp Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền linh hoạt. Tùy chỉnh thông tin lưu trữ Tùy ý tùy chỉnh cấu trúc thông tin theo yêu cầu.
An toàn, bảo mật Phân quyền, gán quyền, cơ chết bảo mật, an toàn dữ liệu hiệu quả. Tùy chỉnh mẫu trả lời yêu cầu, trả lời mail Tùy chỉnh các mẫu trả lời, quản lý, sử dụng các mẫu nhằm giảm nỗ lực làm việc.