Cách tạo danh mục sản phẩm trên SSHOP?

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000001 { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000003 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000004 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-000005 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000006 { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000007 { font-family: Symbol; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; }

Cách tạo danh mục sản phẩm trên SSHOP?

Bước 1: Vào QUẢN TRỊ HỆ THÔNG => SỐ LIỆU để nhập thông tin sản phẩm.

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm: THÔNG TIN SẢN PHẨM => THÊM MỚI

Bước 3: Vào GIAO DIỆN BÁN HÀNG, lấy lại dữ liệu để các sản phẩm bạn đã nhập hiển thị. Vì vậy, sau khi sản phẩm được thêm, nhân viên bán hàng hoặc cộng tác viên của bạn có thể bán hàng ngay được.

Sau khi đồng bộ dữ liệu