Cách thanh toán 1 order?

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 107.9%; margin-bottom: 8pt; text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { font-size: 12pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Cách thanh toán 1 order?

Đặc thù của nhà hàng, quán café là order không thanh toán luôn. Không giống như bạn đi mua 1 cái áo hay sắm đồ trong siêu thị. Bạn cần quản lý các order, các món khách hàng đã gọi. Bước thanh toán cũng cần nhanh chóng vì khách hàng không có thời gian đợi bạn tìm lại order, tính toán…

Bước 1: Vào ĐƠN HÀNG ĐANG PHỤC VỤ, chọn bàn thanh toán.

Bước 2: Thanh toán và in hóa đơn cho khách.