Giới thiệu tổng quan

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; text-align: justify; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000000 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } div.pt-000002 { border-top: none; border-right: none; border-bottom: solid #F4F4F4 2.3pt; padding-bottom: 8.0pt; border-left: none; } p.pt-Normal-000003 { margin-top: 7.5pt; line-height: 26.3pt; margin-bottom: 11.25pt; font-family: Open Sans; font-size: 17.5pt; vertical-align: baseline; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000004 { color: #333333; font-size: 17.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000005 { color: #333333; font-family: Open Sans; font-size: 17.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000006 { color: #333333; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000007 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: Open Sans; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000008 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000009 { line-height: 17.3pt; margin-bottom: 0; font-family: Open Sans; font-size: 13.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000010 { color: #333333; font-size: 13.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000011 { color: #333333; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 13.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000012 { color: #333333; font-family: Open Sans; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000013 { color: #333333; font-family: Open Sans; font-size: 13.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000014 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: Calibri; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000015 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Quản lý thông tin trực tuyến (qbis.vn) là giải pháp công nghệ giúp bạn tạo các ứng dụng phần mềm của riêng bạn để dễ dàng quản lý toàn bộ thông tin công ty, quản trị nhân sự, tra cứu khởi tạo các báo cáo, thống kê và chia sẻ tài nguyên đến các người dùng khác. Đây là phần mềm trực tuyến, hoạt động dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Người dùng có thể truy cập phần mềm theo thời gian thực và sử dụng dữ liệu mọi lúc mọi nơi.

Người dùng ứng dụng có 2 vai trò: Vai trò tạo ứng dụng, là người dùng có thể tạo ứng dụng theo đúng yêu cầu nghiệp vụ và phù hợp với công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp, công ty. Người sử dụng, là người truy cập, sử dụng các ứng dụng do bạn tạo ra từ phần mềm của chúng tôi.

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng là chương trình máy tính, được xây dựng với mục đích tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, thao tác trong công việc của bạn, giúp công việc quản lý của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí. Ưu điểm của phần mềm nằm ở khả năng thu thập dữ liệu, kết xuất báo cáo nhanh chóng, chính xác, làm giảm sai sót trong các công đoạn và tăng hiệu quả công việc.

Phần mềm trực tuyến, dựa trên nền tảng điện toán đám mây, yêu cầu người sử dụng phải có kết nối Internet, cho phép nhiều người sử dụng trên dữ liệu của bạn, tương tác thời gian thực, truy cập mọi lúc mọi nơi, từ bất cứ đâu, bất cứ khi nào, dễ dàng tổng hợp, khai thác dữ liệu.

Một phần mềm ứng dụng bao gồm các phần chủ yếu: Quản trị; Luồng xử lý nghiệp vụ; Các form nhập dữ liệu; Các báo cáo, biểu mẫu, thống kê.

Chức năng quản trị

Phần mềm cho phép bạn chia sẻ dữ liệu và thiết lập quyền quản trị cho các người dùng với quyền, vai trò tương ứng, để họ quản trị vùng dữ liệu đó, xem nhật ký thao tác, cấu hình các tham số, và yêu cầu sử dụng các chức năng phù hợp.

Luồng xử lý nghiệp vụ

Là các bước, quy trình xử lý nghiệp vụ trong công việc, được chuẩn hóa, tự động trong phần mềm.

Form nhập dữ liệu

Form nhập dữ liệu là các mẫu có sẵn khung nhập, mỗi khung bao gồm một hoặc nhiều trường nhập thông tin, được tổ chức theo quy tắc, mục đích lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc, giúp việc tổ chức và khai thác thông tin của bạn hiệu quả.

Báo cáo, biểu mẫu thống kê

Phần mềm cho phép kết xuất nhiều loại báo cáo, biểu mẫu thống kê, phục vụ nhu cầu quản lý, điều hành công việc.

Đơn vị quản lý dữ liệu

Mỗi một ứng dụng xử lý trên một phạm vị dữ liệu nhất định, gọi là đơn vị quản lý dữ liệu, mỗi đơn vị quản lý dữ liệu có thể có một hoặc nhiều đơn vị quản lý dữ liệu con, đơn vị quản lý dữ liệu cha có thể xem, tổng hợp số liệu của đơn vị quản lý dữ liệu con, phù hợp cho các mô hình quản lý cấp cha con như cửa hàng - các chi nhánh;...

Truy cập ứng dụng

Người sử dụng có thể truy cập, thao tác trên phần mềm với các chức năng được định sẵn, trên phạm vi dữ liệu được gán.