Gói 1

Gói 2

Gói 3

400k /tháng
550k /tháng
850k /tháng
4000k/phí khởi tạo mẫu giao diện (theo mẫu trong thư viện) 4000k/phí khởi tạo mẫu giao diện (theo mẫu trong thư viện) 4000k/phí khởi tạo mẫu giao diện (theo mẫu trong thư viện)
hoặc 7950k/mẫu giao diện riêng (theo ý tưởng hoặc file thiết kế của bạn) hoặc 7950k/mẫu giao diện riêng (theo ý tưởng hoặc file thiết kế của bạn) hoặc 7950k/mẫu giao diện riêng (theo ý tưởng hoặc file thiết kế của bạn)
Hosting/Tên miền
yourname.com free
Hosting/Tên miền
yourname.com free
Hosting/Tên miền
yourname.com free
1000 đơn hàng/tháng
5000 đơn hàng/tháng
Không giới hạn dữ liệu
Hệ quản trị tồn kho, bán hàng, khách hàng, kinh doanh, công việc
Xem thêm
Hệ quản trị tồn kho, bán hàng, khách hàng, kinh doanh, công việc
Xem thêm
Hệ quản trị tồn kho, bán hàng, khách hàng, kinh doanh, công việc
Xem thêm
Đăng ký Đăng ký Đăng ký