Khơi nguồn sáng tạo

Xây dựng các sản phẩm quản lý trên nền tảng của QBIS.VN với tập API, các app và SDK.

Công cụ

App

Xây dựng các ứng dụng tùy biến trên nền tảng QBIS.VN.

Webhook & Trigger

Sử dụng trigger và webhook để thực thi các action khi một sự kiện xảy ra.

Làm việc với nhiều thương hiệu lớn đang sử dụng dịch vụ của QBIS.VN

Tích hợp

Rest API

Liên thông với các ứng dụng của QBIS.VN thông qua tập API.

Mã nhúng

Thêm các tiện ích của QBIS.VN vào website, các ứng dụng của bạn.

Xác thực & SSO

Tích hợp QBIS.VN vào các luồng quản lý của bạn.