Thiết kế dữ liệu

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000000 { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000001 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.36in; text-indent: -0.25in; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000002 { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000003 { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } table.pt-000004 { border-collapse: collapse; border: none; margin-left: 26.25pt; margin-bottom: .001pt; } td.pt-000005 { vertical-align: middle; border-top: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-top: 0; border-right: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-right: 5.4pt; border-bottom: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-bottom: 0; border-left: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-left: 5.4pt; background: #F4F4F4; } p.pt-Normal-000006 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; text-align: center; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 10.5pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } td.pt-000007 { vertical-align: middle; border-top: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-top: 0; border-right: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-right: 5.4pt; border-bottom: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-bottom: 0; border-left: solid #CCCCCC 1.0pt; padding-left: 5.4pt; } p.pt-Normal-000008 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 10.5pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000009 { color: #333333; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } td.pt-000010 { vertical-align: middle; border-top: none; border-right: none; padding-right: 5.4pt; border-bottom: none; border-left: none; padding-left: 5.4pt; padding-top: 0; padding-bottom: 0; } p.pt-Normal-000011 { margin-bottom: 0; font-family: 'Times New Roman', 'serif'; font-size: 10pt; line-height: 108%; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000012 { font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000013 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: Calibri; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000014 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Trước khi tạo phần mềm, bạn cần nắm rõ chi tiết về cơ sở dữ liệu bạn cần quản lý.

1.Thông tin bạn muốn quản lý? Ví dụ, “Để quản lý thông tin khách hàng của tôi” , “Để quản lý tài chính của tôi”

2.Mỗi một lớp thông tin được lưu trữ trong các mục khác nhau. Ví dụ, một cơ sở dữ liệu về quản lý đơn hàng, sẽ lưu trữ dữ liệu trên các mục như "Đơn hàng", "Sản phẩm", "Khách hàng".

3.Mỗi một mục bao gồm một hoặc nhiều trường thông tin, gọi là Field Ví dụ, "Khách hàng" sẽ bao gồm các trường thông tin như Họ Tên, Địa Chỉ, Email, Số Điện Thoại.

4.Mỗi một mục sẽ bao gồm nhiều Field, được gọi là Form. Ví dụ,

 Khách hàng Form

 Đơn hàng Form   

 Sản phẩm Form

 Họ Tên

 Khách hàng ID

 Nhóm sản phẩm

 Địa Chỉ

 Sản phẩm ID

 Đơn giá

 Email

 Số lượng sản phẩm

 Tên sản phẩm

 Số Điện Thoại

 Tổng tiền

Sản phẩm ID

 Khách hàng ID

 Đơn hàng ID

5.Giữa các Form có thể tồn tại mối quan hệ, thể hiện sự ràng buộc thông tin giữa các lớp thông tin, được thể hiện qua giá trị các cặp Field trong các Form với nhau. Ví dụ, Đơn hàng Form và Sản phẩm Form có cặp Field Sản phẩm ID - Sản phẩm ID tạo nên mối quan hệ ràng buộc, ý nghĩa "Đơn hàng bao gồm có sản phẩm này"

6.Mỗi quan hệ giữa các Field liên quan giữa các Form giúp ngăn ngừa sự trùng lặp dữ liệu, đảm bảo sự chính xác số liệu, phản ánh khách quan sự ràng buộc giữa các mục thông tin.

Sau khi đã lên kế hoạch chi tiết cho cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo ứng dụng phần mềm trên qbis.vn để hiện thực các yêu cầu quản lý của bạn.