Hướng dẫn đăng ký

span { white-space: pre-wrap; } div.pt-000000 { border-top: none; border-right: none; border-bottom: solid #E5E5E5 1.0pt; padding-bottom: 8.0pt; border-left: none; } p.pt-Normal { line-height: 25.5pt; margin-bottom: 0; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000001 { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000002 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000003 { color: #005CA1; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000004 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } p.pt-000005 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000006 { color: #333333; font-family: Symbol; font-size: 10pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } p.pt-000007 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.50in; text-indent: -0.25in; font-family: inherit; font-size: 14pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000008 { color: #000000; font-family: Calibri; font-size: 14pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000009 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.50in; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000010 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000011 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: center; font-family: Calibri; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000012 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000013 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; text-align: center; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000014 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000015 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: Calibri; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000016 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000017 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } p.pt-Normal-000018 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: center; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; }

Để sử dụng các dịch vụ trên qbis.vn, bạn cần đăng ký một tài khoản tạo ứng dụng, bằng cách truy cập đường link Đăng ký sử dụng và nhập các thông tin cần thiết để tạo tài khoản trên qbis.vn

1.Nhập thông tin của bạn

Trang đăng ký tài khoản có hình ảnh như bên dưới. Người dùng cần cung cấp các thông tin sau để tạo tài khoản: 

Email đăng ký: địa chỉ email của bạn, sẽ nhận các thông tin từ qbis.vn

Tên đơn vị quản lý dữ liệu: là tên đơn vị sử dụng, tên ứng dụng. VD: Trung tâm dữ liệu NKL Bookstore, là phạm vi lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong ứng dụng của bạn

Mật khẩu: Tạo mật khẩu tùy ý, lưu ý rằng sử dụng kết hợp các ký tự và con số sẽ nâng cao tính bảo mật cho tài khoản của bạn

Sau khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn “ĐĂNG KÝ”, bạn sẽ thấy kết quả Thông báo đăng ký tài khoản thành công

2.Kiểm tra hòm thư của bạn

Sau khi đăng ký thành công, chúng tôi sẽ khởi tạo ứng dụng của bạn và gửi một 01 email xác nhận thông tin đến bạn, bạn cần kích hoạt tài khoản theo đường link đó và 01 email thông báo Thông tin sử dụng phần mềm gồm Tên truy cập của bạn

3.Click vào đường link để kích hoạt tài khoản của bạn

Thông tin sử dụng phần mềm được gửi kèm

4. Hoàn tất

Như vậy là bạn đã tạo tài khoản thành công chỉ sau vài tao tác đơn giản. Ngay bây giờ bạn có thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ của chúng tôi