Hướng dẫn đăng nhập

span { white-space: pre-wrap; } p.pt-Normal { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000000 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000001 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000002 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.36in; text-indent: -0.25in; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000003 { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000004 { color: #333333; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000005 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; font-family: Calibri; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-000006 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000007 { line-height: 115.0%; margin-bottom: 10pt; text-align: center; font-family: Calibri; font-size: 11pt; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000008 { font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000009 { color: #005CA1; font-family: inherit; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; text-decoration: underline; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } div.pt-000010 { border-top: none; border-right: none; border-bottom: solid #F4F4F4 2.3pt; padding-bottom: 8.0pt; border-left: none; } p.pt-Normal-000011 { margin-top: 7.5pt; line-height: 26.3pt; margin-bottom: 11.25pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 17.5pt; vertical-align: baseline; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000012 { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 17.5pt; letter-spacing: 0; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-000013 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; margin-left: 0.36in; text-indent: -0.25in; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-right: 0; } span.pt-000014 { color: #333333; font-family: Symbol; font-size: 10pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; display: inline-block; text-indent: 0; width: 0.250in; } span.pt-DefaultParagraphFont-000015 { color: #333333; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; } p.pt-Normal-000016 { line-height: 18.0pt; margin-bottom: 0; text-align: center; font-family: 'Arial', 'sans-serif'; font-size: 10.5pt; vertical-align: baseline; margin-top: 0; margin-left: 0; margin-right: 0; } span.pt-DefaultParagraphFont-000017 { color: #333333; font-size: 10.5pt; letter-spacing: 0.1pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0; padding: 0; }

Với tài khoản đăng ký, người dùng có thể truy cập sử dụng các dịch vụ của qbis.vn. Mọi người dùng có tài khoản tạo ứng dụng (quản trị) hoặc người dùng sử dụng ứng dụng (được tạo ra bởi quản trị) đăng nhập như sau:

1.Truy cập link Đăng nhập quản trị (http://quantri.qbis.vn)

2.Tại trường Tên đăng nhập/Email đăng nhập, nhập tên đăng nhập hoặc email của bạn

3.Tại trường Mật khẩu, nhập mật khẩu đăng nhập của bạn, sau đó click nút Đăng nhập.

4.Đăng nhập thành công, trang Home page sẽ được hiển thị.

Quên mật khẩu

Tài khoản quản trị: Trong trường hợp bạn quên mật khẩu , hãy sử dụng chức năng "Quên mật khẩu?" tại link sau Quên mật khẩu để reset lại mật khẩu của mình.

Hoặc bạn có thể liên hệ chúng tôi để hỗ trợ trong việc reset mật khẩu.

Home page

Khi đăng nhập thành công, trang Home page sẽ được hiển thị, bao gồm:

Vùng thông tin cá nhân: Bạn có thể thay đổi thông tin tài khoản như email, Họ tên, Mật khẩu, thêm Số điện thoại và Mô tả tại đây

Vùng chức năng: Hiện thị menu các chức năng của phần mềm: Hệ thống (các chức năng quản trị); Danh mục (hệ thống các danh mục); Số liệu (các chức năng nghiệp vụ); Báo cáo

Vùng phạm vi dữ liệu: bạn có thể chọn phạm vi dữ liệu (đơn vị quản lý dữ liệu) tương ứng